تور کارخانه

تور کارخانه

factory (2)

پذیرایی

factory (1)

منطقه معافیت

factory (7)

خواندن منطقه استراحت

factory (6)

منطقه دفتر

factory (3)

اتاق ملاقات

Visting-Access

بازدید از Access

Entrance

ورود

PACK

بسته بندی

Baking

پخت

Sub-Capacity

مرتب سازی ظرفیت

Stacking-(21)

پشتهسازی

Laser-Welding

جوشکاری لیزر

Rolling

متحرک

Die-Cutting

کاهش نرخ مرگ و میر