تاریخ ما

تاریخ ما

2005

مرکز R&D در سال 2005 تأسیس شد

2009

تولید کننده در سال 2009 تاسیس و شروع به تولید کرد

2011

R&D مختلفی از سیستم های ذخیره سازی و باتری Power ، بازاریابی جهانی را از سال 2011 آغاز می کنید

2013

باتری Mover را برای Caravan و RV با مارک شخصی خود در سال 2013 راه اندازی کنید

2014

از سال 2014 به بازارهای پشتیبان برق رسانی ارتباطات جهانی متمرکز شوید

2019

در سال 2019 بازار مهم جدیدی را روی سیستم باتری قابل حمل باز کنید

2020

حفظ رشد